Maya Sai Shankara Jaya Abhayankara Lyrics – Hindi Bhajan

 

Maya Sai Shankara Jaya Abhayankara Lyrics

 

Jaya Sai Shankaraa Jaya Abhayankaraa (2)

Sambaa Sadaa Shivaa Shivaa Haraey Shivaa 
Haraey Shivaa Haraey (2)

Jaya Sai Shankaraa Jaya Abhayankaraa (1)

Jaya Gangadharaa Jaya Bimbadharaa (2)

Vyagrambaradharaa Shiva Haraey Shivaa
Haraey Shivaa Haraey (2)