Yena Dhammam Pravartitam Lyrics – Hindi Bhajan

 

Yena Dhammam Pravartitam Lyrics

 

Yenaa Dhammam Pravartitam
Tam Sharanam Gacchamee

Buddham Sharanam Gacchami (2)
Yenaa Dhammam Pravartitam
Tam Sharanam Gacchamee

Dhammam Sharanam Gacchamee (2)
Yenaa Dhammam Pravartitam
Tam Sharanam Gacchamee

Sangham Sharanam Gacchamee (2)
Yenaa Dhammam Pravartitam
Tam Sharanam Gacchamee